Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim

Powiat Kraśnicki realizuje Projekt
Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet III.
Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. Powiat Kraśnicki rozpoczął realizację pilotażowego projektu pn. „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim”

Realizacja projektu zakończy się 31 lipca 2015 roku.

W projekcie weźmie udział 40 szkół  i 6 przedszkoli z terenu Powiatu Kraśnickiego.

Głównym celem projektu jest poprawa i dostosowanie systemu doskonalenia nauczycieli na terenie Powiatu Kraśnickiego w zakresie jego adaptacji do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb placówek poprzez kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli spójne z ich potrzebami.  

W ramach projektu powstanie 7 sieci współpracy i samokształcenia, w tym dwie dla dyrektorów, w projekcie weźmie udział 751 uczestników, w tym:

 • 700 nauczycieli
 • 51 dyrektorów/wicedyrektorów.

Cele szczegółowe projektu to:

 • podniesienie zdolności planowania, projektowania procesu doskonalenia nauczycieli oraz  kompetencji dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb placówki przez dyrektorów szkół i przedszkoli w Powiecie Kraśnickim poprzez wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania;
 • poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół i przedszkoli poprzez wdrażanie Rocznego Programu Wspomagania;
 • poprawa współpracy dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli na terenie Powiatu Kraśnickiego poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

 • kwiecień – czerwiec 2014 r. – rekrutacja placówek i uczestników do projektu, opracowanie koncepcji wspomagania szkół i przedszkoli na terenie Powiatu Kraśnickiego.
 • wrzesień 2014 r. – wykonanie diagnozy przez szkoły i przedszkola przy wsparciu eksperckim.
 • wrzesień 2014 r – czerwiec 2015 r. – organizacja wsparcia – warsztaty i konsultacje.
 • czerwiec 2014 r. – czerwiec 2015 r. – prowadzenie 7 lokalnych sieci współpracy
  i samokształcenia: organizacja sieci współpracy, prowadzenie stałych spotkań sieci wsparcia, opracowanie końcowych raportów z pracy sieci.
 • styczeń – lipiec 2015 r. –  przygotowanie Koncepcji Powiatowego Programu Wspomagania obowiązującego w roku szkolnym 2015/2016.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu: ul. Aleja Niepodległości 20, 23 – 210 Kraśnik, pokój nr 204, nr  tel. 81 826 17 90 oraz pod adresem e – mail: projektdoskonalenie@powiatkrasnicki.pl

Starostwo powiatowe