SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH W KRAŚNIKU

,,Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

Nasza poradnia ma siedzibę w Bursie przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku. Placówka działa w systemie oświaty. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku, nadzór merytoryczny sprawuje zaś Kurator Oświaty w Lublinie.

Teren działania Zespołu Poradni obejmuje placówki zlokalizowane na terenie powiatu kraśnickiego.

Poradnia jest placówką publiczną, udzielającą dzieciom i młodzieży nieodpłatnie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielającą rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Od 2006 r. poradnia posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem. Od stycznia 2018 działa w placówce Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Zgodnie z założeniami programu rządowego ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczy udziela wsparcia dzieciom
od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole, a także ich rodzicom z terenu całego powiatu kraśnickiego.

Poradnia zatrudnia 7 psychologów, 6 pedagogów, 2 logopedów oraz doradcę zawodowego. Jest to zespół życzliwych
i kompetentnych specjalistów, posiadających duże doświadczenie zawodowe, stale podnoszących swoje kwalifikacje. Poradnia współpracuje z placówkami przedszkolnymi, szkołami wszystkich typów, Wioską Dziecięcą SOS, Domem Dziecka, Rodzinnym Domem Dziecka. Placówka aktywnie uczestniczy w działaniach lokalnej koalicji profilaktyczno- wychowawczej, w tworzeniu
i realizacji środowiskowych i ogólnokrajowych programów. W realizacji zadań poradnia współpracuje z: ZOZ, Sanepidem, Sądem Rejonowym, Policją, Prokuraturą, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Terapii Uzależnień, miejskimi
i gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Stałą współpracę placówka utrzymuje z Radą Powiatu, a głównie z Komisją Edukacji oraz Komisją Porządku Publicznego.

Na wizytę możesz umówić się telefonicznie ( 81 825 87 88) lub osobiście w sekretariacie poradni. O terminie wizyty decyduje kolejność zgłoszeń. Na spotkanie w poradni przychodzą dzieci pod opieką rodziców/ opiekunów prawnych.