SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH W KRAŚNIKU

,,Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

Drogi Rodzicu,

aktualnie ze względów epidemiologicznych znacząco zmienił się sposób funkcjonowania naszej Poradni, w tym warunki prowadzenia badań diagnostycznych, prosimy więc  o przestrzeganie podanych zasad:

 • Umów dziecka na wizytę stacjonarną, udzieloną w budynku poradni, telefonicznie pod numerem tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354,
  • Wniosek o badanie po wydrukowaniu i podpisaniu prześlij na adres Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych w Kraśniku pocztą tradycyjną  (ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik) lub jego skan pocztą elektroniczną na adres e-mail: poradniakrasnik@o2.pl; wrzuć do skrzynki korespondencyjnej, która znajduje się przed wejściem do poradni.
  • Po rozpatrzeniu wniosku zostaniesz poinformowany telefonicznie o terminie spotkania diagnostycznego w placówce;
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
  • Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Powiadom sekretariat Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kraśniku o zmianie terminu wizyty;
  • Na wizytę przyjdź sam z dzieckiem bez osób towarzyszących;
 • Pamiętaj o indywidualnej ochronie nosa i ust oraz o dezynfekcji rąk.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów    czy zabawek;
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl,   że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem  i nie podawać ręki na powitanie;
  • Omówienie wyników badania może być przeprowadzone drogą telefoniczną     po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem PZPP-P w Kraśniku, a dalsze kroki zostaną ustalone indywidualnie w zależności sprawy;
  • Opinię lub orzeczenie otrzymasz pocztą na adres domowy.

Nasza poradnia ma siedzibę w Bursie przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku. Placówka działa w systemie oświaty. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku, nadzór merytoryczny sprawuje zaś Kurator Oświaty w Lublinie.

Teren działania Zespołu Poradni obejmuje placówki zlokalizowane na terenie powiatu kraśnickiego.

Poradnia jest placówką publiczną, udzielającą dzieciom i młodzieży nieodpłatnie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielającą rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Od 2006 r. poradnia posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem. Od stycznia 2018 działa w placówce Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Zgodnie z założeniami programu rządowego ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczy udziela wsparcia dzieciom
od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole, a także ich rodzicom z terenu całego powiatu kraśnickiego.

Poradnia zatrudnia 7 psychologów, 6 pedagogów, 2 logopedów oraz doradcę zawodowego. Jest to zespół życzliwych
i kompetentnych specjalistów, posiadających duże doświadczenie zawodowe, stale podnoszących swoje kwalifikacje. Poradnia współpracuje z placówkami przedszkolnymi, szkołami wszystkich typów, Wioską Dziecięcą SOS, Domem Dziecka, Rodzinnym Domem Dziecka. Placówka aktywnie uczestniczy w działaniach lokalnej koalicji profilaktyczno- wychowawczej, w tworzeniu
i realizacji środowiskowych i ogólnokrajowych programów. W realizacji zadań poradnia współpracuje z: ZOZ, Sanepidem, Sądem Rejonowym, Policją, Prokuraturą, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Terapii Uzależnień, miejskimi
i gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Stałą współpracę placówka utrzymuje z Radą Powiatu, a głównie z Komisją Edukacji oraz Komisją Porządku Publicznego.

Na wizytę możesz umówić się telefonicznie ( 81 825 87 88) lub osobiście w sekretariacie poradni. O terminie wizyty decyduje kolejność zgłoszeń. Na spotkanie w poradni przychodzą dzieci pod opieką rodziców/ opiekunów prawnych.