SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH W KRAŚNIKU

,,Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

1

Prosimy o udostępnienie informacji o materiałach wszystkim zainteresowanym osobom. Znajdą je Państwo na stronie:


Materiały dostępne na stronie: https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

Nasza poradnia ma siedzibę w Bursie przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku.

Placówka działa w systemie oświaty. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku, nadzór merytoryczny sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie.                                            

            PZPPP w Kraśniku jest jedyną publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną  w Powiecie Kraśnickim posiadająca uprawnienia do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących  i z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, świadczącą bezpłatną specjalistyczną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, logopedyczną, doradczą w kierunku wyboru dalszego kształcenia i zawodu. Pomoc diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną skierowaną do dzieci, młodzieży uczącej się, ich rodziców/ opiekunów prawnych  i nauczycieli. związaną  z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Teren działania Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych  obejmuje placówki powiatu Kraśnickiego zlokalizowane w mieście: Kraśnik, Annopol, Urzędów oraz gminach Kraśnik, Annopol, Wilkołaz, Zakrzówek, Urzędów, Szastarka, Gościeradów, Trzydnik Duży, Dzierzkowice.

Podstawowy zakres działań:

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży:
  • wydawanie opinii lub informacji o wynikach diagnozy,
  • wydawanie orzeczeń o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci  i młodzieży,
 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  • terapia (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna),
  • wczesna, intensywna stymulacja rozwoju dziecka w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD),
  • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 3. realizowanie zadań profilaktycznych, wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek  w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Kadra pedagogiczna:

            Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku, jako placówka specjalistyczna posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Ogółem zatrudnionych jest 19 pracowników merytorycznych:

 • 8 psychologów,                   
 • 6 pedagogów,
 • 3 logopedów,
 • doradca zawodowy, 
 • fizjoterapeuta/ terapeuta Integracji Sensorycznej.

Jest to zespół życzliwych i kompetentnych specjalistów, posiadających duże doświadczenie zawodowe, stale podnoszących swoje kwalifikacje. Wszyscy pracownicy posiadają wyższe wykształcenie, wielu ukończyło podyplomowe specjalistyczne studia uzyskując dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju, neurologopedii, surdologopedii, poradnictwa zawodowego, wychowania do życia w rodzinie, pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce, profilaktyki i terapii uzależnień, kursy, warsztaty. Dzięki takiemu przygotowaniu merytorycznemu, wiedzy i umiejętnościom specjalistów, realizowane są zadania statutowe oraz pozastatutowe na wysokim poziomie – różnorodność form pracy, prowadzenie indywidualnej i grupowej (również na terenie placówek i szkół) terapii, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców, szkoleniowe rady pedagogiczne, konsultacje, badania psychologiczne, pedagogiczne,  logopedyczne, predyspozycji zawodowych, orzecznictwo i doradztwo. Ponadto warunki lokalowe poradni pozwalają na realizowanie zadań uwzględniających oczekiwania klientów – bardzo dobrze wyposażone gabinety w pomoce do diagnozy i terapii (testy psychologiczne, pomoce do realizowania zadań edukacyjno-zawodowych dla młodzieży uczącej się  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych), poczekalnia dla rodziców i dzieci  z kącikiem do zabawy, dysponujemy dobrze wyposażoną salą Integracji Sensorycznej oraz salą Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

                Profesjonalne przygotowanie merytoryczne pracowników poradni pozwala na dzielenie się wiedzą zarówno w bezpośredniej pracy z klientami, jak również na publikowanie materiałów w prasie lokalnej, na stronie Internetowej poradni czy na platformie doskonalenie w sieci, praca w Sieci Współpracy i Doskonalenia: pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.  Aktywnie działają grupy wsparcia dla psychologów, zespoły samokształcenia logopedów, pedagogów, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Od 2018 r. do marca 2020 r. funkcjonowała w PZPPP grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz grupa wsparcia koordynatorów pomocy psychologiczno- pedagogicznej z kraśnickich placówek oświatowych. Grupy prowadzone były przez pracowników poradni.

Od stycznia 2018 działa w placówce Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z założeniami programu rządowego ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczy udziela wsparcia dzieciom od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole, a także ich rodzicom z terenu całego powiatu kraśnickiego.

              Na terenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zgodnie  z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 roku działa zespół orzekający, którego głównym zadaniem jest wydawanie w drodze decyzji administracyjnej orzeczeń:  

 • o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod pracy,
 • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
  do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,
 • o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

Zespoły wydają również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wydane orzeczenie do kształcenia specjalnego jest podstawą do specjalnej  organizacji nauki i kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:

 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • niewidomych,
 • słabowidzących,
 • z niepełnosprawności ruchową, w tym afazją,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowanych społecznie.

            28.08.2019 r. Lubelski Kurator Oświaty za zgodą organu prowadzącego, wskazał Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku jako poradnię uprawnioną do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.

Kadra pedagogiczna zatrudniona w tutejszej poradni posiada kwalifikacje określone  w przepisach w zakresie odpowiednim do rodzaju niepełnosprawności, a placówka jest wyposażona w narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów odpowiednio niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących  i z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.

Działalność poradni i wszelkie świadczenia są bezpłatne, nie są wymagane żadne skierowania.

Konieczne jest osobiste lub telefoniczne (81 825 87 88) umówienie terminu wizyty, oraz złożenie wniosku  o przyjęcie do Poradni.

O terminie wizyty decyduje kolejność zgłoszeń. Na spotkanie w poradni przychodzą dzieci pod opieką rodziców/ opiekunów prawnych.

Poradnia jest czynna:

 • od poniedziałku do czwartku od godziny 8.00 do 17.00
 • piątek od godziny 8.00 do 16.00