Drodzy Rodzice, cieszymy się, że dotarliście do nas. Ze strony zespołu poradni możecie liczyć na wsparcie Waszej pracy na rzecz dobrostanu rodziny.

Rodzicom zgłaszającym się do poradni gwarantujemy wysoką jakość świadczonej pomocy oraz przyjazne warunki wspomagania rozwoju dzieci. W poradni zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradcę zawodowego, fizjoterapeutę (terapeutę SI). Warunki lokalowe poradni pozwalają na realizowanie zadań uwzględniających oczekiwania klientów – bardzo dobrze wyposażone gabinety w innowacyjny sprzęt (m.in. sala do integracji sensorycznej i sala do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) oraz w pomoce do diagnozy i terapii (pomoce do realizowania zadań edukacyjno-zawodowych dla młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych).

Efektem podjętych działań jest:

 • nowoczesna i bezpieczna baza poradni oraz atrakcyjne dla dzieci formy diagnozy i terapii, które pozwalają na rozwijanie aktywności i kreatywności dzieci oraz zwiększają też ich samodzielność;
 • podejmowanie przez specjalistów innowacyjnych działań:
 • prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych w ferie zimowe, np. turnus logopedyczny dla dzieci, trening ortograficzny,
 • tworzenie nowatorskich programów terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,
 • organizowanie konkursów podczas ferii,
 • prowadzenie autorskich warsztatów dla rodziców,
 • wzbogacenie oferty poradni o zajęcia terapii integracji sensorycznej, hipoterapii.

Przygotowaliśmy dla Państwa przydatne i praktyczne informacje, zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Poradnia podejmuje działania wspomagające pełny rozwój psychiczny, fizyczny, emocjonalny, społeczny dzieci i młodzieży, udzielając im pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Dodatkowo udzielamy pomocy w zakresie diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej.

Podstawą do podjęcia postępowania diagnostycznego, terapeutycznego i orzekającego przez pracowników poradni jest pisemny wniosek złożony przez rodzica/opiekuna prawnego. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Do zgłoszenia należy dołączyć wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, jeżeli zostały one przeprowadzone w innych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W przypadku zgłoszenia ucznia z uogólnionymi trudnościami w nauce należy dołączyć opinię opisową od wychowawcy. Rodzice dzieci mających problemy z ortografią, interpunkcją oraz brzydkim pismem do zgłoszenia dołączają opinię o uczniu z trudnościami w pisaniu sporządzoną przez wychowawcę i nauczyciela polonistę. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się na etapie szkoły ponadpodstawowej wymaga złożenia wniosku z uzasadnieniem i opinią Rady Pedagogicznej. Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej poradni z zakładki – Druki do pobrania bądź w sekretariacie poradni.

Zakres udzielanej pomocy przez PZPPP:

 • trudności w nauce,
 • trudności wychowawcze i emocjonalne,
 • trudności z mową,
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • trudności małego dziecka,
 • inne trudności (wady wzroku, słuchu, autyzm i inne).

Trudności w nauce

Kiedy Twoje dziecko:

 • ma problemy w nauce,
 • ma problemy w czytaniu, pisaniu, liczeniu,
 • ma duże trudności w koncentrowaniu uwagi czy zapamiętywaniu,
 • rozwija się wolniej lub szybciej niż jego rówieśnicy.

Trudności wychowawcze i emocjonalne

Jeżeli Twoje dziecko ma:

 • trudności w kontaktach z rówieśnikami,
 • problemy osobiste i rodzinne,
 • problemy z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • nie lubi chodzić do szkoły lub przedszkola,
 • problemy emocjonalne i adaptacyjne,
 •  trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych (z rówieśnikami, dorosłymi),
 • jest smutne, przejawia lęki i niepokój,
 • zaburzenia zachowania,
 • poczucie braku pewności siebie,
 • lub inne (moczenie nocne, sprawia trudności wychowawcze, doznało przemocy).

Trudności z mową

Jeżeli u Twojego dziecka występują:

 • brak mowy,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • wady wymowy,
 • zaburzenia komunikacji językowej,
 • niepłynność mowy (jąkanie),
 • zaburzenia mowy wynikające z autyzmu i zespołu Aspergera,
 • zaburzenia mowy u dzieci z wadami słuchu,
 • zaburzenia mowy u dzieci z problemami neurologicznymi.

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zgłoś się, jeśli Twoje dziecko doświadcza problemów z przetwarzaniem bodźców sensorycznych:

 • jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem,
 • ma problemy z samodzielnym myciem, ubieraniem, zwłaszcza zapinaniem guzików i sznurowaniem butów,
 • ma słabą równowagę,
 • jest nadruchliwe, nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu,
 • nabywanie nowych umiejętności ruchowych sprawia mu trudności, np. jazda na rowerze, rzucanie i łapanie piłki, pływanie,
 • niewłaściwie trzyma różne przedmioty codziennego użytku, np. nożyczki, sztućce czy przybory do pisania, ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem itp.,
 • przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi od podłoża, np. wejść na wysokie schody, na drabinkę, usiąść na wysokim stołku,
 • często myli stronę prawą i lewą, w obrębie własnego ciała oraz w otaczającej przestrzeni,
 • ma trudności z czytaniem i pisaniem, częściej niż inne dzieci w jego wieku myli, odwraca znaki graficzne, ma trudności w przepisywaniu, przerysowywaniu z tablicy,
 • nie lubi karuzeli, huśtawki lub przeciwnie – uwielbia to.

Trudności małego dziecka

Pomagamy dzieciom od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole:

 • z opóźnieniami rozwojowymi,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • przeżywającymi sytuacje kryzysowe, np. rozwód, żałoba,
 • z opóźnieniami pedagogicznymi.

Inne trudności

Jeśli Twoje dziecko jest dzieckiem:

 • niesłyszącym lub słabosłyszącym,
 • niewidomym lub słabowidzącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Diagnoza

Jednym z kluczowych aspektów działalności Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku jest diagnozowanie dzieci i młodzieży. Badania diagnostyczne przeprowadzane są przez naszych specjalistów w dziedzinie psychologii, pedagogiki oraz logopedii i mają na celu określenie poziomu rozwoju badanych. Diagnoza umożliwia wczesne rozpoznanie deficytów i zaburzeń rozwojowych oraz pomaga w określeniu optymalnych dla dziecka form opieki, pomocy i kształcenia.

Praca diagnostyczna obejmuje:

 • badania psychologiczne (badaniepoziomurozwoju dziecka, funkcjonalna ocena rozwoju małego dziecka, ocena gotowości szkolnej, badanie przyczyn trudności w nauce, badanie dziecka z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, ocena możliwości intelektualnych dziecka zdolnego, ocena rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, ustalenie lateralizacji);
 • badania pedagogiczne (funkcjonalna diagnoza małego dziecka, ocena gotowości szkolnej, trudności w nauce, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz w nauce matematyki);
 • badania logopedyczne (ocena poziomu rozwoju mowy, wady wymowy, zaburzenia komunikacji, ocena sprawności narządów mowy, kompetencji językowych, badanie słuchu);
 • badania terapii integracji sensorycznej (ocena procesów integracji sensorycznej i rozwoju motorycznego);
 • badania zawodoznawcze (związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej).

W szczególnych, wymagających tego przypadkach przeprowadzamy badania na terenie domu rodzinnego dziecka.

Po przeprowadzonej diagnozie uzyskane rezultaty omawiane są z rodzicami/prawnymi opiekunami. Nasi specjaliści konstruują zalecenia służące niwelowaniu trudności oraz rozwijaniu kompetencji dzieci w danym obszarze rozwoju. Równocześnie wspierają rodziców formułując wskazówki do pracy w domu. Jeśli istnieje taka potrzeba, osoba badająca kieruje opiekunów dzieci do innych specjalistów w celu poszerzenia diagnozy.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest:

 • wydawanie opinii;
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
 • wydawanie informacji;
 • objęcie dzieci i młodzieży bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie:
 • terapii dzieci i młodzieży,
 • udzielenia wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Praca terapeutyczna obejmuje:

 • terapię pedagogiczną (dla uczniów z opóźnieniami w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, trudnościami w nauce czytania i pisania o charakterze dyslektycznym, trudnościami w nauce matematyki o charakterze dyskalkulii);
 • terapię psychologiczną;
 • terapię logopedyczną (dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niepłynnością mówienia, zaburzeniami dyslalicznymi oraz spowodowanymi uszkodzeniem struktur korowych i podkorowych);
 • terapię uzależnień (uzależnienie od komputera, Internetu, komórki, gier);
 • terapię integracji sensorycznej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego (0-6 lat)

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (dla małych dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania), które mogą obejmować w zależności od potrzeb dziecka i rodzaju niepełnosprawności terapię integracji sensorycznej, terapię logopedyczną, zajęcia z psychologiem, z pedagogiem.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest interdyscyplinarnym podejściem, umożliwiającym objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz rodziny w realizacji procesu terapeutycznego stwarza szanse rozwojowe, umożliwiające osiągnięcie określonych dojrzałości fizycznych, poznawczych, emocjonalno-społecznych. Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką – WWR.

Rodzicom udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem dzieci i młodzieży.

Pragniemy, aby PZPPP w Kraśniku był miejscem przyjaznym i bezpiecznym, w którym znajdą pomoc wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia. Osoby zgłaszające się do poradni traktujemy z należytą godnością i poszanowaniem prywatności.

Proponujemy rodzicom:

 • indywidualne porady, konsultacje z udziałem psychologa, pedagoga, logopedy na terenie poradni w sprawach:
 • zaburzeń rozwojowych, zachowania, emocjonalnych (trudności w kontaktach z rówieśnikami, konflikty z rodzicami, nauczycielami, lęki i inne),
 • rozwoju i zaburzeń mowy,
 • zachowań dysfunkcyjnych,
 • dzieci nadużywających komputera/komórek/gier/mediów społecznościowych,
 • dzieci przewlekle chorych,
 • dzieci wybitnie uzdolnionych,
 • rozwijania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,
 • spotkania konsultacyjne w ramach zebrań z rodzicami na terenie przedszkoli i szkół,
 • możliwość obserwacji dziecka na terenie placówki,
 • zajęcia warsztatowe „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
 • warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze,
 • grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością,
 • pomoc dla rodziców w zakresie przezwyciężania trudności wychowawczych.

W Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku od kwietnia 2018r. funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, objętych wsparciem w ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym. Celem działania grupy wsparcia jest dzielenie się doświadczeniami wynikającymi z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Spotkania mają pomóc w zrozumieniu przeżywanych trudności, odbudowaniu równowagi emocjonalnej oraz dawaniu możliwości wymiany użytecznych informacji, rozmów o problemach i radościach, uzyskaniu wsparcia i akceptacji, rozwijaniu prawidłowych postaw rodzicielskich.Stałe kontakty z grupą wsparcia dają poczucie więzi i oparcia, a oprócz tego pozwalają odnaleźć nowe, sprawdzone przez innych, sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Wymiana doświadczeń, refleksji i spostrzeżeń może pomóc spojrzeć na dane wydarzenie z innej perspektywy. Świadomość tego, że ktoś ma podobne problemy, zmniejsza także poczucie osamotnienia, umożliwia nawiązanie kontaktów towarzyskich. Wśród czynników terapeutycznych oddziałujących w grupie można wymienić również tworzenie i podtrzymywanie nadziei oraz możliwość odreagowania emocji (katharsis). Altruizm członków grupy sprawia, że „korzysta nie tylko ten, kto uzyskuje pomoc i wsparcie, lecz także ten, kto potrafi udzielić skutecznej pomocy”.

Koordynatorami grupy wsparcia są:

 • mgr Bożena Rusinek,
 • mgr Beata Tudorowska-Tryk

Zapraszamy do kontaktu:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku

ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik

tel. (81) 825 87 88, 665970354, tel/fax (81) 825 25 76

e-mail: poradniakrasnik@o2.pl