DYREKTOR

mgr Dorota Posyniak – mgr historii, absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Administracji w WSPiA w Lublinie oraz studia podyplomowe z Logopedii.  W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami w zakresie rozwoju mowy.

PSYCHOLODZY

mgr Beata Tudorowska-Tryk – mgr psychologii, absolwentka UMCS w Lublinie – specjalność psychologia wychowawcza, nauczyciel mianowany. W  poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie oceny rozwoju intelektualnego, uzdolnień, trudności w nauce, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania. Realizuje orzecznictwo dzieci
i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Prowadzi wsparcie psychologiczne dla rodziców, psychoedukację, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych wychowawczo. Obejmuje indywidualną pomocą terapeutyczną dzieci i młodzież
z zaburzeniami rozwojowymi. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metody poznawczo-behawioralne.

Mgr Bożena Rusinek – mgr psychologii, absolwentka UMCS w Lublinie – specjalność psychologia wychowawcza, nauczyciel dyplomowany. Uzyskała certyfikat trenerski TZA/ART. Ukończyła również szkolenie podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także inne szkolenia specjalistyczne. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży.

mgr Katarzyna Michałowska – mgr psychologii, absolwentka KUL w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków, kurs z terapii poznawczo- behawioralnej dzieci i młodzieży oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnostyki, profilaktyki i terapii. Jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, aktualnie w trakcie kursu psychoterapii certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Systematycznie dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestnicząc  w szkoleniach z zakresu diagnostyki psychologicznej oraz psychoterapii. W poradni zajmuje się diagnostyką, poradnictwem, wsparciem, psychoterapią i interwencją kryzysową wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

mgr Joanna Wnuk – mgr psychologii, absolwentka UMCS w Lublinie, specjalność psychologia kliniczna, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, szkolenia z zakresu diagnozy i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem (uprawnienia do orzekania nadane przez Kuratorium Oświaty), stale podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez udział
w krótszych formach szkoleniowych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną. Obejmuje opieką psychologiczną dzieci od 0 – 6 roku życia.

mgr Renata Brajerska-Majewska – mgr psychologii, absolwentka KUL w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również 3 letnie Podyplomowe Studium Psychoterapii w zakresie  psychosomatoterapii, oraz  Studium Socjoterapii w zakresie psychoedukacji i psychoprofilaktyki. Uzyskała certyfikat trenerski TZA/ART,  RTZ, certyfikat kursu Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną. Obejmuje opieką psychologiczną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzi poradnictwo zawodowe.

mgr Bożena Wiatrowska  mgr psychologii, absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii, neurologopedii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz szkolenia kompleksowe: diagnozowanie i prowadzenie całościowego procesu terapii małego dziecka z ASD i jego rodziny (Fundacja Synapsis), terapia rodzin z superwizją, diagnoza i orzecznictwo psychologiczno – pedagogiczne dzieci z zaburzeniami wzroku, słuchu oraz
z autyzmem, a także inne szkolenia specjalistyczne, np. terapia SI, nowoczesne narzędzia w diagnozie psychologicznej.
W poradni prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami  rozwojowymi, wychowawczymi, dydaktycznymi oraz problemami emocjonalnymi. Specjalizuje się w kompleksowej, wieloosiowej diagnozie i terapii małych dzieci z różnymi, często sprzężonymi  zaburzeniami rozwoju. Pracuje w podejściu systemowym i rozwojowym. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.

mgr Agnieszka Kabala – mgr psychologii, absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również Studium Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego KUL, dwu i pół letnie szkolenie podyplomowe ,,Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowane w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Norwid, 2-letni kurs specjalistyczny ,,Podstawy Psychoterapii” prowadzony przez Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskała Certyfikat trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (TZA/ART.). W swojej pracy korzysta z superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią psychologiczną dzieci i młodzieży w starszym wieku szkolnym, terapią rodzin.

mgr Ewa Górska – mgr psychologii (specjalność kliniczna i osobowości), mgr pedagogiki (specjalność resocjalizacja i opiekuńczo-wychowawcza), absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nauczyciel stażysta. W trakcie 4-letniego kursu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, pracuje pod stałą superwizją. Ukończyła studia podyplomowe z Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień (UKSW), 2-stopniowy kurs Mediatora rodzinnego, liczne szkolenia (m.in. z zakresu relacji interpersonalnych, trenerskie, warsztaty dobrej zabawy), posiada doświadczenie w pracy w szpitalu psychiatrycznym. W poradni zajmuje się diagnostyką, poradnictwem, wsparciem dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz psychoterapią w nurcie psychodynamicznym.

PEDAGODZY

mgr Ewa Tomaszewska – mgr pedagogiki specjalnej, absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki oraz oligofrenopedagogiki, ma kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, obejmuje opieką pedagogiczną dzieci
w starszym wieku szkolnym.

mgr Joanna Pyrzyna – mgr pedagogiki, absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel mianowany. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Obejmuje opieką pedagogiczną dzieci w wieku od 0-6 lat oraz dzieci w młodszym wieku szkolnym.

mgr Urszula Jakubczak – mgr pedagogiki, absolwentka KUL w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również podyplomowe studia kwalifikacyjne: Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej oraz Diagnoza i terapia osób z autyzmem na UMCS w Lublinie, a także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.   W poradni zajmuje się diagnozą
i terapią pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ogólnymi trudnościami w nauce.

mgr Agnieszka Dzikowska – mgr pedagogiki, absolwentka KUL w Lublinie, specjalność
w zakresie pedagogiki specjalnej, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie: Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplomowe
w zakresie ICT, języków obcych oraz surdopedagogiki UMCS w Lublinie. Systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, poznając nowe metody i formy pracy stara się na bieżąco wychodzić naprzeciw problemom zgłaszanym przez dziecko, rodzica i nauczyciela. Udział w zewnętrznych formach szkolenia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia nauczycieli „Kursor” w Lublinie, również Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, pozwala wymieniać się doświadczeniami zawodowymi i przenosić je na grunt pracy pedagoga.
W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, doradztwem i profilaktyką. Duży nacisk w swojej pracy postawiła na współpracę z podległymi poradni na terenie powiatu kraśnickiego, placówkami oświatowymi. Poruszana w trakcie zajęć problematyka jest różnorodna.

mgr Agnieszka Surdacka – mgr pedagogiki, absolwentka KUL, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również podyplomowe Studium Rodziny oraz podyplomowe Studia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na UMCS w Lublinie.
W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Obejmuje opieką pedagogiczną dzieci w starszym wieku szkolnym.

mgr Anna Łukasik – mgr pedagogiki, absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Terapia i profilaktyka uzależnień, studia podyplomowe w zakresie Terapia i rewalidacja dziecka
z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień. Odbyła staż kliniczny w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, superwizje kliniczne w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Posiada certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień (egzamin państwowy) oraz certyfikat Edukatora. Jest realizatorem „Szkoły dla Rodzicówi Wychowawców w oparciu o koncepcje
T. Gordona”, ukończyła też szkolenia specjalistyczne: „Trening Zastępowania Agresji TZA – ART metodą Goldsteina”, „Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą”, ”Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkół”. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Obejmuje opieką pedagogiczną dzieci
w starszym wieku szkolnym.

LOGOPEDZI

mgr Karolina Knieja-Niekra – mgr pedagogiki, absolwentka KUL w Lublinie, specjalność
z zakresu resocjalizacji, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Logopedii na UMCS Lublin, Studia Podyplomowe z zakresu ITC, języków obcych i oligofrenopedagogiki UMCS Lublin, Studia Podyplomowe z zakresu Surdologopedii UMCS Lublin oraz Studia Podyplomowe z Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum  autyzmu realizowanych przez WODN Kursor we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu. Uczestniczyła również w licznych kursach
i szkoleniach doskonalących. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami w zakresie rozwoju mowy. W pracy terapeutycznej koncentruje się na potrzebach osób z zaburzeniami słuchu,  kierując się zasadą James’a Clerk’a Maxwell’a „Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie, tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja”.

mgr Magdalena Tarnawska – mgr pedagogiki, absolwentka UMCS w Lublinie, specjalność oligofrenopedagogika
i reedukacja,  nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Logopedii na UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu Neurologopedi klinicznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy logopedycznej i metod terapeutycznych. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami w zakresie rozwoju mowy.

mgr Karina Kot  – mgr filologii polskiej , absolwentka UMCS w Lublinie, specjalność redaktorsko -medialna. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Logopedii na UMCS w Lublinie oraz Studia Podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz digofrenopedagogiki  (WODN, KURSOR ). Uczestniczka szkoleń z zakresu logopedii i wspomagania rozwoju. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami w zakresie rozwoju mowy.

DORADCA ZAWODOWY

mgr Beata Łukasik – mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo technicznej  absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego UMCS  w Lublinie na wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz studium nauczycielskie, studium przedmiotowo metodyczne z wychowania fizycznego. Kurs zwiększający wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki orientacji   i poradnictwa zawodowego.  W poradni prowadzi badania predyspozycji osobowościowych  i zawodowych uczniów. W placówkach oświatowych realizuje zajęcia aktywizujące i warsztatowe dla uczniów  szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych związane z planowaniem  ścieżki edukacyjno-zawodowej. Koordynuje działania związane  z doradztwem zawodowym na terenie powiatu kraśnickiego .