Przygotowaliśmy dla Państwa przydatne i praktyczne informacje dotyczące zgłoszenia się do poradni, zapraszamy do zapoznania się.
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku udziela pomocy dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do ukończenia szkoły ponadpodstawowej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, które mają siedzibę na terenie powiatu kraśnickiego.
W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej poradnia udziela pomocy, gdy zamieszkują na terenie powiatu kraśnickiego.
W przypadku dzieci, młodzieży uczącej się w szkołach, placówkach oświatowych z terenu powiatu kraśnickiego, pomoc udziela jest bez względu na miejsce zamieszkania.
Poradnia podejmuje działania wspomagające pełny rozwój psychiczny, fizyczny,
emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży, udzielając im pomocy psychologicznej,
pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
Dodatkowo udzielamy pomocy w zakresie diagnozy i terapii procesów integracji
sensorycznej.
Nasze działania będące odpowiedzią na problemy środowiska oparte są na dialogu,
współpracy.
Pragniemy, aby nasza placówka była miejscem przyjaznym i bezpiecznym, w którym znajdą pomoc wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia. Osoby zgłaszające się do Poradni traktujemy z należytą godnością i poszanowaniem prywatności.
W poradni zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradcę zawodowego, fizjoterapętę (terapeutę SI).
Gwarantujemy wysoką jakość świadczonej pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
logopedycznej, profesjonalne doradztwo zawodowe, przyjazne warunki wspomagania
rozwoju.
Korzystanie z pomocy oferowanej przez poradnię jest dobrowolne i bezpłatne. Nie wymaga skierowania.
Pracę poradni wspomagają pracownicy sekretariatu.
Rodzic dziecka/ucznia lub pełnoletni uczeń może zgłosić chęć uczestnictwa w badaniach psychologiczno-pedagogicznych lub w innych formach pomocy:
– osobiście w sekretariacie poradni,
– telefonicznie pod numerem: (81) 8258788 lub 665970354,
– e-mailowo: poradniakrasnik@o2.pl
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-17:00,
w piątki w godzinach 8:00-16:00.
Druk zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie poradni bądź istnieje możliwość pobrania ze strony internetowej poradni z zakładki – Druki do pobrania.
Pracownik sekretariatu, przyjmujący telefonicznie zgłoszenia pozyskuje od zgłaszającego następujące informacje:

– imię i nazwisko dziecka,
– numer telefonu kontaktowego,
– datę urodzenia dziecka,
– nazwę szkoły/przedszkola do którego uczęszcza dziecko,
– oznaczenie klasy/wieku,
– podanie głównego powodu zgłoszenia.
Pracownik sekretariatu wyznacza termin badania diagnostycznego lub konsultacji.
Terminy badań diagnostycznych, konsultacji i terapii wyznaczane są zgodnie z kolejnością
zgłoszeń. Wskazywany jest najbliższy wolny termin lub inny, dogodny dla klienta.
Najczęściej czas oczekiwania na diagnozę wynosi około miesiąca. W sytuacjach pilnych
spotkanie odbywa się szybciej. Priorytetowo traktowane są zgłoszenia do nauczania
indywidualnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, kształcenia
specjalnego oraz te, które dotyczą wydania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
Podczas ustalania terminu wizyty przekazywane są następujące informacje:
– data, godzina badania,
– nazwisko i imię specjalisty,
– numer gabinetu.
Termin wizyty, która została odwołana przez pracownika poradni, np. z uwagi na zwolnienie
lekarskie, wyjazd służbowy wyznaczany jest przez upoważnionego pracownika sekretariatu
w pierwszym możliwym okresie.
W przypadku konieczności zmiany terminu badania z przyczyn obiektywnych, zaistniałych po stronie klienta poradni, kolejny termin również wyznaczany jest w pierwszym, możliwym dniu. Ze względu organizacyjnych należy jak najwcześniej informować poradnię o konieczności zmiany terminu lub odwołania wizyty.
Na pierwszą wizytę w poradni mogą być potrzebne:
– PESEL dziecka,
– dokumentacja medyczna, np. książeczka zdrowia dziecka,
– informacja o dziecku w formie pisemnej od nauczyciela (jeśli taką posiadamy),
świadectwo szkolne, zeszyty szkolne, lub inne dokumenty w zależności od zgłaszanego problemu.
W czasie wizyty w poradni z dzieckiem muszą być rodzice lub jeden z rodziców o jasnej sytuacji sprawowania opieki, a w innych sytuacjach opiekun prawny.
W trosce o zdrowie pracowników i pozostałych klientów placówki, a równocześnie
dla rzetelności diagnozy, w poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe tzn. bez objawów infekcji. Zarówno dziecko, jak też osoba towarzysząca mu podczas wizyty w poradni, powinny być zdrowe. W przypadku złej kondycji psychofizycznej klienta specjalista może w danym dniu odmówić spotkania.
Przy pierwszej wizycie powinno się zarezerwować około 1,5 do 2 godzin na spotkanie,
przy kolejnych wizytach może być krócej. W pierwszej kolejności jest prowadzona rozmowa z rodzicem, a w drugiej odbywa się rozmowa z dzieckiem lub jego badanie. W przypadku wizyty ucznia pełnoletniego kontakt z jego rodzicem nie jest niezbędny, ale wskazany w celu uzupełnienia informacji, ważnych w opracowaniu diagnozy.
Jeśli dziecko nosi okulary lub aparat słuchowy, to podczas wizyty w poradni powinno je mieć ze sobą.
Działania podejmowane przez specjalistę w stosunku do klienta są dokumentowane w Karcie Indywidualnej Dziecka/Ucznia.
Po przeprowadzeniu badania odbywa się rozmowa z rodzicem/opiekunem prawnym
lub pełnoletnim uczniem, podczas której omawiane są wyniki badań, udzielane są porady i wskazówki dotyczące postępowania z dzieckiem/uczniem, pracy samokształceniowej oraz odpowiednich form pomocy.
Na pisemny wniosek rodzica dziecka lub pełnoletniego ucznia, w oparciu o przeprowadzą diagnozę wydawana jest opinia, orzeczenie lub informacja o wynikach diagnozy, a także skierowanie do odpowiednich form pomocy bądź objęcie terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej.
Zgłoś się do nas jeśli Twoje dziecko:
– zdradza wybitne zdolności,
– ma problemy w uczeniu się,
– ma trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem,
– wykazuje zaburzenia w zachowaniu,
– zmaga się z wadami wymowy,
– potrzebuje wsparcia lub ukierunkowania.

Oferta Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku:
– diagnoza,
– terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna,
– orzecznictwo i opiniowanie,
– konsultacje,
– psychoedukacja,
– interwencje i mediacje w środowisku ucznia,
– działalność profilaktyczna i informacyjna,
– wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
– terapia integracji sensorycznej,
– Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
– Program „Za życiem”,
– Sieci Współpracy i Samokształcenia,
– Doradztwo zawodowe.
Zapraszamy do zapoznania się z zakładką – Częste pytania, gdzie będziemy zamieszczać najczęściej zadawane przez klientów poradni pytania wraz z odpowiedziami