Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – infolinia

Udziela bezpłatnej pomocy telefonicznej:
– dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony,
– rodzicom i nauczycielom, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sprawie
przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.
116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Infolinia działa codziennie,
24 godziny na dobę. Obsługiwana jest przez wykwalifikowanych psychologów
i pedagogów, którzy udzielają dzieciom profesjonalnej porady w sytuacjach
kryzysowych. Konsultanci współpracują z ogólnopolską siecią instytucji
i organizacji, które w przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka
jest poważnie zagrożone, są uprawnieni do inicjowania interwencji policyjnej.
800 100 100 – bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line
dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. Zdarza się,
że dziecko doświadcza agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy i zagrożeń
związanych z nowymi technologiami, wykorzystania seksualnego, kontaktu
z substancjami psychoaktywnymi, depresją i obniżonym nastrojem, myślami
samobójczymi, zaburzeniami odżywiania. Terapeuci i prawnicy udzielają
konsultacji psychologicznych. Pomagają w zakresie podejmowania interwencji
w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą.