Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych

W dniu 4 października 2022r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów ze szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu kraśnickiego. Pani Dorota Posyniak – Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku powitała uczestników przedstawiając koordynatorów grupy wsparcia z ramienia poradni: Panią Bożenę Rusinek, Panią Agnieszkę Surdacką. Pani Dyrektor podkreśliła potrzebę współpracy nauczycieli szkół i placówek oświatowych z pracownikami poradni oraz ogromnej odpowiedzialności w tworzeniu wspólnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja celów ukierunkowanych na dobrą jakość edukacji, indywidualizację nauczania i pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi możliwa jest przy jednoczesnym włączeniu wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za proces edukacji i wychowania dziecka – rodziców, nauczycieli, specjalistów z PZPPP. Zespół pracowników poradni dąży do spójności działań w triadzie: Szkoła-Poradnia-Rodzina.
W dalszej części spotkania omówiono zasady współpracy w ramach grupy wsparcia w bieżącym roku szkolnym. Spotkania odbywać się będą w pierwszy wtorek miesiąca. Uczestnicy w ankietach wyrazili swoją opinię dotyczącą zapotrzebowania na określone formy wsparcia w bieżącym roku szkolnym.
W końcowej części spotkania osoby prowadzące udzielały odpowiedzi na pytania uczestników oraz konsultowały zgłaszane problemy.
Uczestnicy otrzymali przygotowane materiały (ulotki z aktualną ofertą poradni, scenariusze do zajęć profilaktycznych, materiały dotyczące edukacji włączającej).
W spotkaniu uczestniczyło łącznie 42 osoby.