OGŁOSZENIE

        

OGŁOSZENIE

         Działając na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 r. Nr 6, poz. 68 i 69 z poźn. zm.), Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku informuję że od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kraśniku, za zgodą organu prowadzącego, zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (działalność diagnostyczną i terapeutyczną prowadzoną w placówce), w związku ze stanem epidemii spowodowanym koronawirusem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie § 3a ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 i 492) w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych realizowane są następujące zadania:

  1. Konsultacje on-line dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.
  2. Telefoniczne konsultacje i wsparcie psychologiczne pod numerem: (081) 825 87 88 lub 665970354.
  3. Udzielanie porady psychologiczno-pedagogicznej (psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy) poprzez kontakt telefoniczny – (081) 825 87 88, 665 970 354 i e-mailowy – poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl.
  4. Udostępnianie materiałów do ćwiczeń w domu dla dzieci, uczniów i ich rodziców korzystających z systematycznej terapii pedagogicznej i terapii logopedycznej, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Psychoedukacja rodziców na stronie internetowej poradni oraz na Facebooku PZPPP.
  6. Organizacja Zespołów Orzekających z wykorzystaniem wcześniej przeprowadzonych badań lub wyników diagnoz dostarczonych przez rodziców z innych placówek.
  7. Przyjmowanie indywidualnych klientów w trybie interwencji kryzysowej, w sprawach nagłych lub uniemożliwiających kontakt zdalny.
  8. Działania wspierające, psychoterapeutyczne z wykorzystaniem komunikatorów: Skype, Webex, GoToMeeting, Messenger i innych.
  9. Opracowanie materiałów do terapii, ich dystrybucja drogą mailową.
  10. Udział w webinariach, szkoleniach on-line.

.