Sieć współpracy i samokształcenia pn. „Rola i zadania pedagoga/psychologa szkolnego”

Sieć współpracy i samokształcenia pn. „Rola i zadania pedagoga/psychologa szkolnego”

Adresaci: pedagodzy i psycholodzy 

Ramowy program:

Integracja środowiska specjalistów pracujących w szkołach i placówkach na terenie powiatu kraśnickiego. Usprawnienie współpracy i przepływu informacji między pedagogami, psychologami z różnych szkół, placówek oświatowych, rozwiązywanie bieżących problemów jakie napotykają w swojej pracy specjaliści szkolni.

Dużą wagę przykładamy do tworzenia na spotkaniach przyjaznej atmosfery, umożliwiającej bezpieczne dzielnie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Uczestnicy będą mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji, oraz doskonalenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych. W pracy z grupą wykorzystywane będą metody warsztatowe, studia przypadków oraz elementy superwizji.

Do uczestnictwa w grupie wsparcia zapraszamy wszystkich chętnych pedagogów i psychologów zainteresowanych rozwojem zawodowym.

Szczegółowy program i zakres tematyczny ustalony zostanie wspólnie z uczestnikami w zależności od potrzeb.

Cel:

  • Integrowanie lokalnego środowiska specjalistów poprzez inicjowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego pedagogów, psychologów szkolnych,
  • Umożliwienie wymiany doświadczeń poprzez udział w dyskusji, omawianie bieżących spraw i zgłaszanych problemów,
  • Dbałość o podnoszenie jakości świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez m. in. organizowanie spotkań tematycznych z innymi specjalistami
  • Integrowanie środowiska  pedagogów i psychologów na rzecz utworzenia lokalnej koalicji profilaktycznej
  • Konsultacje w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży w drodzy wzajemnych konsultacji (w świetle  rozporządzenia o pomocy psychologiczno – pedagogicznej),

Koordynatorem sieci będzie: mgr Anna Łukasik, pedagog i specjalista terapii uzależnień

Informacje i zgłoszenia do 15 grudnia 2015, telefonicznie: 81 825 87 88 (sekretariat codziennie w godz. 8-16, lub indywidualnie z koordynatorem, tel. 826 18 25 poniedziałek, wtorek w godzinach 8 – 12, lub pocztą e-mail: annalukasik11@wp.pl

Przy zgłoszeniu należy podać informacje: imię, nazwisko, swój numer telefonu do kontaktu, adres e-mail, oraz nazwę sieci.

Uczestnictwo w sieci współpracy i samokształcenia jest bezpłatne.