INFORMACJA O SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI

INFORMACJA

o organizacji  przez  Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 w Kraśniku Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w przepisach prawnych (Rozporządzenie w sprawie szczegółowych  zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych), jednym z zadań poradni jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.

Sieć to nowa forma uczenia się, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczenia, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w praktyce szkolnej.

To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać wiedzę stosowną do ich potrzeb.

Sieć stanowi zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach pewnego zagadnienia.

Jedną z form pracy w sieci są działania na platformie cyfrowej http://www.doskonaleniewsieci.pl/   udostępnionej przez ORE.

Uczestnicy będą :

Wymieniać się doświadczeniami;

Opracowywać strategie rozwiązań zgłaszanych problemów;

Dzielić się zasobami użytecznymi dla nich.

Oprócz działań na platformie istnieje możliwość spotkań szkoleniowych „w realu”, wizyt studyjnych w wybranych placówkach. O ich częstotliwości i tematyce decydują uczestnicy.

Od stycznia do grudnia 2016r. dla nauczycieli szkół / przedszkoli / placówek oświatowych powiatu kraśnickiego  zorganizowane  będą trzy sieci tematyczne:

1. WSPOMAGANIE  NAUCZYCIELI  EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ   W  PRACY    Z  DZIEĆMI  ZE  SPECJALNYMI  POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.

2. LOGOPEDIA W PRAKTYCE SZKOLNEJ.

3. ROLA PEDAGOGA/PSYCHOLOGA W SZKOLE.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli – adresatów sieci  do uczestniczenia w tej formie rozwoju zawodowego.

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

„WSPOMAGANIE  NAUCZYCIELI  EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ  W  PRACY  Z  DZIEĆMI  ZE  SPECJALNYMI  POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”

Adresatem sieci są nauczyciele edukacji przedszkolnej z placówek powiatu kraśnickiego, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności potrzebne w pracy z dziećmi ze SPE.

Celem działań będzie:

Poszerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania w przedszkolu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Analiza aktualnie obowiązujących aktów prawnych oraz doskonalenie umiejętności stosowania nowych zapisów w praktyce przedszkolnej.

Nabycie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem i organizacją pracy oraz opracowywaniem dokumentacji dla dzieci z opinią  wczesnego wspomagania rozwoju oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Doskonalenie umiejętności w zakresie podejmowania efektywnej współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami, rodzicami dziecka.

Wymiana doświadczeń, analiza dobrych praktyk, współpraca przedszkoli.

Ramowy program sieci obejmować będzie następujące zagadnienia:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu – uregulowania prawne.

Wychowanie przedszkolne a edukacja włączająca.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu (dzieci niewidome i słabowidzące, niesłyszące i niedosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, ze spektrum autyzmu).

Dziecko z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dziecko zdolne w przedszkolu.

Szczegółowy zakres tematyczny ustalony zostanie wspólnie z uczestnikami sieci.

Koordynatorem sieci będzie mgr Ewa Kapuścińska – oligofrenopedagog, neurologopeda

Informacje i zgłoszenia do 15 grudnia 2015r.

telefonicznie: 81 – 825 87 88 (codziennie 8.00 – 16.00 – sekretariat)

telefonicznie: 81 –  826 18 24 ( środy, czwartki,  8.00 – 12.00 – Ewa Kapuścińska)

 lub pocztą e-mail:   HYPERLINK „mailto:kaew@o2.pl” kaew@o2.pl

Przy zgłoszeniu należy podać informacje: imię i nazwisko, nazwę placówki, swój numer telefonu, adres poczty e –mail oraz nazwę sieci.

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

„LOGOPEDIA W PRAKTYCE SZKOLNEJ”

Adresatem sieci są logopedzi ze szkół i przedszkoli powiatu kraśnickiego.

Celem działań będzie:

Integracja  logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych powiatu kraśnickiego.

Wymiana doświadczeń, analiza dobrych praktyk, tworzenie nowych rozwiązań.

Poszerzenie kompetencji w obszarze diagnozy i terapii logopedycznej.

Korzystanie ze wzajemnego wsparcia metodycznego i merytorycznego. 

Program i zakres tematyczny sieci ustalony zostanie wspólnie z logopedami, w zależności od potrzeb.

Koordynatorem sieci będzie mgr Ewa Kapuścińska – oligofrenopedagog, neurologopeda

Informacje i zgłoszenia do 15 grudnia 2015r.

telefonicznie: 81 – 825 87 88 (codziennie 8.00 – 16.00 – sekretariat)

telefonicznie: 81 –  826 18 24 ( środy, czwartki,  8.00 – 12.00 – Ewa Kapuścińska)

 lub pocztą e-mail:   HYPERLINK „mailto:kaew@o2.pl” kaew@o2.pl

Przy zgłoszeniu należy podać informacje: imię i nazwisko, nazwę placówki, swój numer telefonu, adres poczty e –mail oraz nazwę sieci.