OFERTA W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

PRACA Z UCZNIEM :

PRACA GRUPOWA W SZKOŁACH

  • Spotkania informacyjne, wykłady, warsztaty dla uczniów ,,Poznanie siebie drogą do kreowania własnej przyszłości”, ,,Mój plan na przyszłość: szkoła,  zawód, praca,  kariera”, ,,Kompetencje na rynku pracy”, „ Kariera zawodowa czyli co?”

PRACA GRUPOWA W PORADNI

  • Zajęcia przygotowujące do podjęcia decyzji zawodowej i edukacyjnej ,,Jestem gotowy do podjęcia decyzji zawodowej

PRACA INDYWIDUALNA W SZKOŁACH

  • konsultacje dla uczniów po zakończeniu zajęć warsztatowych z klasą dotyczące ich decyzji, szkół, kierunków kształcenia, kryteriów naboru, różnych możliwości kształcenia do zdobycia kwalifikacji które interesują uczniów . Udzielanie informacji, porad, zachęcanie do indywidualnych konsultacji w poradni.

PRACA INDYWIDUALNA W PORADNI:

  • diagnoza zainteresowań, potrzeb i predyspozycji uczniów
  • konsultacje dla uczniów – udostępnianie informacji zawodowej i edukacyjnej, udzielanie porad

WSPÓŁPRACA  Z RODZICAMI:

  • indywidualne konsultacje z rodzicami w poradni oraz w szkołach – głównie na temat możliwości dalszego kształcenia, zainteresowań które wykazują ich dzieci, ich predyspozycji, preferencji zawodowych, podejmowanych decyzji o dalszym kształceniu.
  • prelekcje dla rodziców w szkołach – na temat ,,Jak pomóc swojemu dziecku podjąć decyzję w wyborze zawodu i szkoły”, „ Przyszłość mojego dziecka”.

WSPÓŁPRACA  Z NAUCZYCIELAMI, PEDAGOGAMI SZKOLNYMI, SZKOLNYMI DORADCAMI  ZAWODOWYMI

  • indywidualne konsultacje w szkołach i w poradni – dotyczą m.in. zrealizowanych  z daną klasą zajęć warsztatowych
  • szkolenia dla Rad Pedagogicznych w szkołach  wg zgłoszonych zapotrzebowań. ,,Jak przygotować  ucznia do podejmowania świadomych wyborów edukacyjnych   i zawodowych .
  • Konsultacje i pomoc dla pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych w poradni z zakresu poradnictwa zawodowego.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku  koordynuje działania związane z doradztwem zawodowym na terenie powiatu kraśnickiego .