Częste pytania podczas zgłaszania się do poradni

 1. Czy uczeń/student może przyjść sam na wizytę do poradni
  jeżeli jest pełnoletni?
  Każda pełnoletnia osoba będąca w obowiązku szkolnym może zapisać się
  i uczęszczać do poradni.
 2. Czy dokumenty wydawane przez poradnię wysyłane są pocztą?
  Dokumenty wydawane przez poradnię są wysyłane pocztą bądź odbierane osobiście przez uprawnioną do tego osobę. Odbiór dokumentów musi być potwierdzony podpisem.
 3. Kto może odebrać dokumenty wydawane przez poradnię?
  Dokumenty mogą odebrać: rodzice, opiekunowie prawni, osoby z pisemnym upoważnieniem do odbioru określonych dokumentów.
 4. Jeżeli został zagubiony dokument wydany przez poradnię,
  czy jest możliwość uzyskania kopii?
  Można uzyskać kopię za potwierdzeniem zgodności z oryginałem.