Program ,,Za życiem"

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku realizuje
w Powiecie Kraśnickim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Podstawę prawną Programu stanowi art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) – zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”).
W ramach działań ośrodka oferujemy dzieciom (od chwili wykrycia
niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki szkolnej) i ich rodzinom kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną, terapię SI, hipoterapię.
Do szczegółowych zadań ośrodka należy:
– udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
– wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
– wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
– organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
– koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.
Z programu mogą również korzystać dzieci realizujące zajęcia wczesnego
wspomagania w innej placówce. Rodziców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia Ośrodka serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik lub telefonicznie – (81) 825 87 88, 665970354.
Czas realizacji projektu: 2022-2026.
Zadanie jest finansowane z budżetu państwa.