POMOC Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

POMOC I WSPARCIE Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO

Zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z oferty świadczenia usług z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku.                                                 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną proponujemy program poradnictwa na odległość realizowany drogą e-mailową, telefoniczną i przy użyciu komunikatorów. Oferujemy rodzicom, wychowawcom wsparcie i pomoc, uczniom diagnozę zawodoznawczą, konsultacje, porady, rozmowy doradcze świadczone stacjonarnie i online.

                Podjęcie świadomych i właściwych decyzji dotyczących wyboru szkoły i zawodu jest jednym z najtrudniejszych wyborów, przed jakimi staje młodzież kończąca szkołę. Dynamiczne  i  ciągłe zmiany na rynku pracy wymuszają zdobywanie wiedzy nie tylko o zawodach i szkołach, ale również wymuszają kompleksowe przygotowanie uczniów do podejmowania świadomie decyzji edukacyjno-zawodowych wykorzystując swój osobisty potencjał osobowościowo-zawodowy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymogom obecnego rynku proponujemy:

Rodzicom, wychowawcom proponujemy indywidualne konsultacje na temat:

  • problemów wynikających z konieczności podejmowania  przez dzieci właściwych decyzji dotyczących  dalszego kształcenia,
  • predyspozycji, preferencji zawodowych dzieci,
  • zawodów, szkół, kierunków kształcenia, możliwości odbycia praktyk, zasad i kryteriów naboru do szkół, konieczności skonsultowania wyboru zawodu z lekarzem specjalistą,
  • pomocy dziecku w wyborze zawodu i szkoły, w realizacji jego planów edukacyjno-zawodowych.

Warsztaty, spotkania grupowe z wykorzystaniem komunikatorów społecznościowych na temat przyszłości edukacyjno zawodowej dziecka.

Uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych proponujemy:

  • diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
  • zdobycie informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, rynku pracy ułatwiających podjęcie decyzji o wyborze zawodu i dalszym kształceniu,
  • konsultacje, rozmowy doradcze, udzielanie porad zawodoznawczych, udostępnianie informacji zawodowej i edukacyjnej, wskazywanie możliwości wyboru i ścieżek edukacji.

Konsultacje, porady, wsparcie udzielane są:

  • pod numerem telefonu 665970354,
  • online strona internetowa poradni: http://poradniakrasnik.pl/kontakt/,
  • Messenger, Facebook: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  w Kraśniku.

 Informacji udziela sekretariat PZPPP w Kraśniku; numer telefonu 81 825 87 88

POMOC Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO