SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH W KRAŚNIKU

,,Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

O nas
Jesteśmy jedyną publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną w powiecie kraśnickim.

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku, nadzór merytoryczny sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie.
Naszym głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb.
Nasze działania oparte są na dialogu, współpracy i odpowiadaniu na potrzeby środowiska. Pragniemy, aby nasza placówka była miejscem przyjaznym i bezpiecznym, w którym znajdą pomoc wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia. Osoby zgłaszające się do poradni traktujemy z należytą godnością i poszanowaniem prywatności.
Dzieciom i młodzieży udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Dodatkowo udzielamy pomocy w zakresie diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej i zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Rodzicom i nauczycielom udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Nasza placówka współpracuje z instytucjami służby zdrowia (z Poradnią Zdrowia
Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Lublinie), pomocy społecznej, sprawiedliwości,
placówkami oświatowymi oraz innymi niosącymi pomoc dziecku i rodzinie.
O bieżących wydarzeniach i zajęciach realizowanych przez poradnie informujemy w zakładce „aktualności”.
Poza godzinami pracy poradni możliwe jest uzyskanie pomocy m.in. pod numerami
telefonów, które znajdziecie Państwo w zakładce Telefony pomocowe.
Komu pomagamy?
Obejmujemy opieką:
* dzieci i młodzież uczęszczającą do przedszkoli, szkół i placówek z terenu powiatu
kraśnickiego,
* rodziców,
* nauczycieli.
W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola poradnia udziela pomocy ze względu
na miejsce zamieszkania.
Kiedy i jak można się do nas zgłosić?

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię odbywa się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia. Zgłoszenie nie wymaga skierowania, a pomoc jest dobrowolna i bezpłatna.
Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni.
O terminie wizyty decyduje kolejność zgłoszeń. Na spotkanie w poradni przychodzą dzieci pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 17:00, w piątki od 8:00 do 16:00.
Podstawowy zakres działania:
* diagnozowanie dzieci i młodzieży,
* udzielanie dzieciom i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
* realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawczych,
* organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
* diagnozy wielospecjalistyczne: psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, integracji sensorycznej w celu usprawnienia procesu diagnozy psychiatrycznej.
Poradnia realizuje zadania przez:
* diagnozowanie,
* orzecznictwo,
* opiniowanie,
* działalność terapeutyczna,
* prowadzenie grup wsparcia,
* prowadzenie mediacji,
* interwencję kryzysową,
* działalność profilaktyczną,
* poradnictwo,
* konsultacje,
* działalność informacyjno-szkoleniową.
Kadra pedagogiczna:
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku, jako placówka
specjalistyczna, posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Ogółem
zatrudnionych jest 19 pracowników merytorycznych:

* 8 psychologów,
* 6 pedagogów,
* 4 logopedów,
* doradca zawodowy,
* fizjoterapeuta/terapeuta Integracji Sensorycznej.

Pracownicy naszej poradni stanowią zespół doświadczonych specjalistów, stale podnoszących swoje kwalifikacje. Wszyscy pracownicy posiadają wyższe wykształcenie, wielu ukończyło podyplomowe specjalistyczne studia uzyskując dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju, neurologopedii, surdologopedii, poradnictwa zawodowego, wychowania do życia w rodzinie, pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce, profilaktyki i terapii uzależnień, kursy, warsztaty. Przygotowanie merytoryczne, wiedza i umiejętności specjalistów sprzyjają
sprawnej realizacji zadań statutowych oraz pozastatutowych na wysokim poziomie –
różnorodność form pracy, prowadzenie indywidualnej i grupowej (również na terenie
placówek i szkół) terapii, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty dla nauczycieli, uczniów
i rodziców, szkoleniowe rady pedagogiczne, konsultacje, badania psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne, predyspozycji zawodowych, orzecznictwo i doradztwo.
Profesjonalne przygotowanie merytoryczne pracowników poradni pozwala na dzielenie się wiedzą zarówno w bezpośredniej pracy z klientami, jak również na publikowanie materiałów w prasie lokalnej, na stronie internetowej poradni (zakładka Nasze publikacje).
Aktywnie działają: grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych (celem grupy jest udzielanie pomocy i wsparcia pedagogom i psychologom ze szkół Powiatu Kraśnickiego w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych), zespoły samokształcenia psychologów, pedagogów, logopedów oraz „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
W Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku od kwietnia 2018r. funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, objętych wsparciem w ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym. Celem działania grupy wsparcia jest dzielenie się doświadczeniami wynikającymi z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością.
Od stycznia 2018 roku w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku pracuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest interdyscyplinarnym podejściem, umożliwiającym objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń. Podstawą jest współpraca rodziców i terapeutów w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju.
Od grudnia 2017r. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu kraśnickiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Zgodnie z założeniami programu rządowego ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczy udziela wsparcia dzieciom od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole,
a także ich rodzicom z terenu całego powiatu kraśnickiego.
Warunki lokalowe poradni pozwalają na realizowanie zadań uwzględniających oczekiwania klientów – bardzo dobrze wyposażone gabinety w pomoce do diagnozy i terapii (testy psychologiczne, pomoce do realizowania zadań edukacyjno-zawodowych dla młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych), poczekalnia dla rodziców i dzieci z kącikiem do zabawy, dysponujemy dobrze wyposażoną salą Integracji Sensorycznej oraz salą Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Na terenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zgodnie
z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 roku działa zespół orzekający,
którego głównym zadaniem jest wydawanie w drodze decyzji administracyjnej orzeczeń:
* o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
oraz niedostosowanej społecznie,
* o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci,
* o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży,
* o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
Zespoły wydają również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Zapraszamy do zapoznania się z zakładkami: Zadania poradni, Oferta poradni.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat poradni:
Tel.: (81) 825 87 88, 665970354, tel/fax (81) 825 25 76
Adres e-mail: sekretariat@poradniakrasnik.pl
Zapraszamy również na naszą stronę na Facebooku, gdzie będziemy umieszczać ciekawe i przydatne informacje.