• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
  i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1652).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635).